İçeriğe geç

Av. Cem BUTAKIN | Malatya Avukat

Hizmetlerimizden birinden faydalanmak mı istiyorsunuz?

Telefon:

0551 066 84 69

E-Mail:

bilgi@cembutakin.av.tr

KVK Bilgilendirme Metni

“6698 Sayılı Kişisel Veilerin Korunması Kanunu” Kapsamında Aydınlatma Metni

Genel Tanım

“KVKK” kapsamında ele alınan bu aydınlatma metni: İlgili kişinin, kişisel veri tanımı olarak kanunda verilen; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi. Veri Sorumlusu tarafından bu kanun’un ve ilgili diğer kanunların tanımış olduğu usul ve esaslara uygun olarak hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde belirli,açık ve meşru amaçlar için işlenilmesidir.

1.Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kapsamında Veri Sorumlusu: İlgili kişilere ait kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek kişiyi,ifade eder.

Veri Sorumlusu: “Av.Cem Butakın” olup “Cirikpınar Mah. Pınarönü Sokak No:12 Erdemirler İş Hanı K:2/4 Battalgazi/Malatya” adresinde, Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri (Avukatlık Faaliyetleri) çerçevesinde gerçekleştirilen tüm iş ve eylemlerde ilgili veri sahiplerine ait kişisel verileri KVKK ve diğer kanunlarda öngörülen usul ile esaslara uygun bir şekilde ve KVKK kapsamında belirtilen ilkelere uygun olarak işler.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Söz konusu, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Veri Sorumlusu “Av.Cem Butakın” tarafından bu Kanun’un ve diğer kanunların tanıdğı sınırlar ve yetkiler çerçevesinde dürüstlük kurallarına uygun olarak, tarafımızca yürütülen Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri (Avukatlık Faaliyetleri) çerçevesinde uygulanacak iş ve işlemlerde kullanılmak üzere işlenebilecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

İşlenen, Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi; Veri Sorumlusu “Av.Cem Butakın” tarafından, Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri (Avukatlık Faaliyetleri) çerçevesinde 1136 S. Kanun gereğince aksine bir hüküm bulunmadığı sürece saklı tutulmaktadır. Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi Avukatlık Faaliyetleri doğrultusunda yüklenilen işin tamamlanması için bilgi alış verişinin ilgili mevzuat gereğince mecburi olması durumunda çeşitli kişi, kurum ve kuruluşla paylaşılabilecektir. (Örn. Müvekkilin, Mükellefiyet türünün tespiti için, müvekkilin sağlamış olduğu vekaletname ile vergi dairesine başvuru.)

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi

Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri (Avukatlık Faaliyetleri) kapsamında veri sahiplerinin tarafımıza sağlamış oldukları, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi”ler Aktarılış biçimine göre; yazılı,sözlü veyahut sair iletişim araçları kullanılarak kişisel veri niteliğine dönüşerek tarafımıza belli bir avukatlık faaliyetini kapsayan hukuki yardım talepleri oluşturacak biçimde ulaştırıldığı zaman bu veriler bu Kanun’un ve ilgili mevzuatın yer verdiği ölçüde tarafımızca Hukuk Danışmanlığı Ve Temsil Faaliyetleri (Avukatlık Faaliyetleri)’ni yüklenilen işin tamamlanması için gerekli tüm mevzuat dolayısıyla işlenebilecektir.

  1. KVKK Madde 11’de Sayılan Veri Sahibinin Hakları

Anayasaya 7/5/2010 tarihi ile KVKK kapsamında eklenen ; Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Fıkrasıyla kişisel verileriniz güvence altına alınış olup yine, KVKK madde 11 mucibince veri sahibinin hakları arasında; bilgi talep etme, hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Av.Cem Butakın Hukuk Bürosu  bu çerçevede veri sahibinin tarafımızdan bilgi talep etmesi durumunda; Bilgi talep etme hakkının nasıl kullanıldığı ve bilgi talebine ilişkin hususların tarafımızca ne şekilde değerlendirileceği ile ilgili veri sahibine bilgi vermektedir.

Kişisel veri sahipleri KVKK uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir;

Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,

KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel Veriler’inin KVKK’ye aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

Veri Sahibinin Başvurusu 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Cirikpınar Mahallesi Pınarönü Sokak No:12 Erdemirler İşhanı K:2/4 Battalgazi/Malatya” adresimize yazılı olarak posta yoluyla veya Elektronik Posta adresinizin sistemimizde kayıtlı olması durumunda aynı Elektronik Posta adresini kullanarak bilgi@cembutakin.av.tr adresinden iletebilirsiniz. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda “Av.Cem Butakın Hukuk Bürosu”  tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir. “Av.Cem Butakın Hukuk Bürosu”nun cevap vermeden önce başvurucudan kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ek belge talep etme ve kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Veri Sorumlusu Bilgileri

Av. Cem Butakın

Tel: 05510668469

Adres: Cirikpınar Mahallesi Pınarönü Sokak No:12 Erdemirler İşhanı K:2/4 Battalgazi/Malatya

Mail: bilgi@cembutakin.av.tr

Avukata Sor